Podmínky ubytováníHotel Salety Valtice

Storno poplatky

Rezervace stornována:
30 – 15 dnů před zahájením pobytu
14 – 7 dnů před zahájením pobytu
6 – 2 den před zahájením pobytu
Méně než 1 den před zahájením pobytu

 

Výše storno poplatků:
30% z celkové ceny
50% z celkové ceny
70% z celkové ceny
100% z celkové ceny

Hotelový řád
1. Všeobecná ustanovení

Ubytování hostů v Hotelu Salety se řídí všeobecnými smluvními podmínkami a nevylučují možnost individuálních dohod. Dohoda (smlouva) o ubytování vzniká v okamžiku přijetí písemné či ústní objednávky ze strany hosta. Obě strany (ubytovatel i host) se mohou dohodnout o úhradě zálohy placené předem, a to ve výši 50 % z celkové částky za pobyt. Ubytovatel může také požadovat uhrazení celé částky předem.

2. Začátek a konec pobytu
Host má právo se ubytovat od 14 do 20 hodin dohodnutého dne. Ubytovatel má právo v případě, že host nezahájí pobyt do 18 hodin dohodnutého dne příjezdu, odstoupit od dohody (smlouvy), pokud nebyla individuálně sjednaná pozdější doba příjezdu. Pokud host zaplatil zálohu na pobyt, zůstane pokoj rezervován do 20 hodin dohodnutého dne příjezdu, pokud nebude předem nahlášen jiný čas příjezdu. Pokud bude host první den požadovat pokoj dříve než v 10 hodin, pak se předcházející nocleh považuje za první. Host je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10 hodin. Při nedodržení času vyklizení pokoje ubytovatel naúčtuje 50 % z ceny ubytování za 1 noc. Pro prodloužení pobytu je host povinen informovat recepci před uplynutím původně dohodnutého termínu, tj. do 10:00 odjezdového dne.

3. Odstoupení od dohody (smlouvy, objednávky)
Platí podle ustanovení záloh a storno poplatků.

4. Poskytnutí náhradního ubytování
Ubytovatel může poskytnout hostovi odpovídající náhradní ubytování, pokud je toto pro něj přijatelné, rozdíl v ubytování je malý a důvod náhradního ubytování je oprávněný. O oprávněný důvod se jedná v případě, že pokoj se stal neobyvatelným nebo si hosté, kteří zde pobývali, prodloužili pobyt, popř. byl tento krok podmíněn zvláštními důležitými provozními opatřeními.

5. Práva hostů
Uzavřením dohody o ubytování nabývá host práva na obvyklé užívání pokoje, na užívání zařízení hotelu a obvyklou obsluhu. Má právo ubytovat se od 14 do 20 dohodnutého dne, pokud není dohodnuto jinak. Je-li v ceně pobytu zahrnuta snídaně, pak má host v případě, že nevyužije možnosti posnídat, právo na balíček nahrazující snídani. Pokud host neprojeví zájem a neinformuje recepci den předem, nemá nárok na poskytnutí náhradních služeb ani finanční kompenzaci.

6. Provozní práva a provozní doba hotelu
Ubytovací služby je možno zajistit celoročně, včetně státních svátků.

Provozní denní řád hotelu:
8:00 - 10:30 podávání snídaní
14:00 - 20:00 možnost ubytování

Snídaně jsou podávány v restauraci v prostorách budovy hotelu. Návštěvy cizích osob na pokojích nejsou povoleny, pokud není nahlášeno recepci jinak. Noční klid je třeba dodržovat od 22:00 do 7:00 hodin v pracovních dnech, o víkendech a svátcích od 24:00 do 7:00. V případě konání svateb a dalších akcí prosíme o shovívavost. V nočních hodinách nejsou povoleny návštěvy na pokojích. Zákaz kouření platí na chodbách a v pokojích hotelu, v případě porušení hotelového řádu, je host povinen uhradit náklady na vyčištění pokoje či chodby v hodnotě 500 Kč. V prostorách hotelu je zakázáno zatloukání hřebíků, háčků a manipulace s nábytkem. V areálu Hotelu Salety platí zákaz používání vlastních elektrických kuchyňských spotřebičů a plynových vařičů pod pokutou 5000 Kč.

 

Terms and conditionsHotel Salety Valtice

CANCELLATION FEES

Cancelling the reservation:
30 – 15 days before the first day of your stay
14 – 7 days before the first day of your stay
6 – 2 days before the first day of your stay
Less than 1 day before the first day of your stay

 

Relevant fee:
30% of the total price
50% of the total price
70% of the total price
100% of the total price

HOTEL RULES
1. General Terms
Accommodation in the Hotel Salety is subject to the general terms and does not exclude the possibility of individual agreements. The agreement (contract) of accommodation is created on the date of receiving a written or a verbal reservation from a guest. Both the provider and the guest might make an agreement about a deposit in advance, which is 50 % of the total price.
The provider may also ask for the whole payment in advance.

2. The First and the Last Day of a Stay
A guest is entitled to accommodate from 2pm to 8pm of the day arranged. In case the guest does not arrive between 2pm and 8pm, or until another time that the guest announced in advance, the provider may cancel the agreement / contract. Provided that the guest has paid the deposit, his/her booking stays valid until 10pm. If the guest requires a room before 10am, the previous night is regarded as the first one.
All guests must leave the room by 10am at the latest. Provided that a guest asks to extend the accommodation until 3pm or longer, the provider charges 50% of the price per 1 night. In such case, the guest must leave the room by 10pm.


3. Withdrawal from the Agreement (contract)
Withdrawal from a contract follows the cancellation terms and fees.

4. Substitution for Accommodation
The provider may offer the guest alternate accommodation, provided that the difference between the ordered room and the alternate room is insignificant, and the reason for the alternate accommodation is legitimate. A legitimate reason means that the ordered room has become unfit for accommodation or there are other serious operating reasons.

5. Guests` Rights
According to the valid agreement (contract) the guest is authorized to common use of the room, hotel equipment and common hotel service. The guest is entitled to accommodate from 2pm to 8pm of the arranged day, provided that it has not been agreed otherwise. If the total price includes basic breakfast, the guest is entitled to dine in or get a takeaway (please order previous day). If the guest does not want to have breakfast, they cannot claim any compensation.

6. Operating Rules and Opening Hours
Accommodation is provided throughout the year including public holidays.

Operating hours for the day time:
8:00am – 10:00am breakfast
2:00pm – 8:00pm accommodation

Breakfasts are served in the hotel restaurant. Silence of the night must be respected from 10pm to 7am during weekdays, from 12pm to 7am during weekends and public holidays.
Visitors in rooms are not allowed unless permitted by the receptionist. Manipulation with furniture or hammering in nails etc. is also prohibited. Smoking is prohibited both in the corridors and in the rooms. Provided there is a breach of these rules, the guest is due to pay the fine of 500 CZK. It is not allowed to use own electric kitchen appliances and/or gas stoves on the grounds of the Hotel Salety under a fine of 5 000 CZK.